Proceset efikase dhe produktet e besueshme nuk janë vetëm parametrat që merren në konsideratë kur vlerësoni cilësinë e biznesit të një kompanie.

Me rëndësi të barabartë është aftësia e kompanisë dhe menaxhimit të saj për të hartuar dhe zbatuar procese prodhuese që janë të qëndrueshme nga një këndvështrim mjedisor.  

 

  Ndërgjegjësimi për ndikimin mjedisor të aktiviteteve tona i ka dhënë vend iniciativave gjithnjë e më të shumëllojshme dhe të strukturuara dhe tema e qëndrueshmërisë është bërë qendrore, aq sa në mënyrë aktive përfshin të gjitha fushat e organizatës.

Me rëndësi të barabartë është aftësia e kompanisë dhe menaxhimit të saj për të hartuar dhe zbatuar procese prodhuese që janë të qëndrueshme nga një këndvështrim mjedisor.  

Ndërgjegjësimi për ndikimin mjedisor të aktiviteteve tona i ka dhënë vend iniciativave gjithnjë e më të shumëllojshme dhe të strukturuara dhe tema e qëndrueshmërisë është bërë qendrore, aq sa në mënyrë aktive përfshin të gjitha fushat e organizatës.

Angazhimi i Apertos ndahet në thelb përgjatë dy linjave:

Nga njëra anë përqendrohet në produktet me krijimin e mallrave mjedisor dhe të riciklueshëm, dhe nga ana tjetër përfshin zbatimin e proceseve të qëndrueshme të prodhimit brenda ndërtesave me një efikasitet të lartë energjetik. Angazhimi i vazhdueshëm në ndjekjen e një sjelljeje miqësore ndaj mjedisit është dhënë nga rezultatet e shkëlqyera të arritura, të cilat do t’i ilustrojmë këtu dhe janë një nxitje sot për të vazhduar me përmirësimin e vazhdueshëm të produkteve dhe proceseve.

Raporti i Parë i Qëndrueshmërisë

Mbledhja e të dhënave dhe fakteve që lidhen me angazhimin tonë të përditshëm drejt qëndrueshmërisë, tani është në Raportin e parë të Qëndrueshmërisë, i lindur nga dëshira për të krijuar një dialog të hapur me aktorët tanë, duke bashkuar arritjet që kemi marrë në synimet që i vendosëm vetes për të ardhmen. Raporti mbledh kompaninë me një përmbledhje nga 2010 deri në 2015, në mënyrë që të ketë një pamje në periudhën pesë-vjeçare. Në përgatitjen e pasqyrave financiare ne kemi ndjekur udhëzimet GRI G4 që mbulojnë tre temat kryesore për Aperto: Mjedisi dhe Energjia, Njerëzit dhe Territori, dhe Proceset Aleanca e vlerave.